Events

12.10.2012
 
 

Trilaterale Konferenz 'Dreiländereck 2020 - innovativ, sozial, nachhaltig' | Trojstranná konference 'Trojzemí 2020 - inovativní, sociální, udržitelné' | Konferencja trójstronna 'Trójstyk 2020 - innowacyjny, prospołeczny, zrównoważony'


Location: Dresden

Contact person
DGB Bezirk Sachsen
Abt. Europäische Regionalpolitik
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel: 0351 86 33 108, Fax: 0351 86 33 158
E-Mail: rosi.koscielny@dgb.de

(DE/CZ/PL)

Die Europäische Union hat sich in der Strategie Europa 2020 weitreichende Ziele zur Erhöhung der Beschäftigungsquoten, zur Stärkung der Unternehmen durch Forschung und Innovation, zum Klimawandel, zur Bildung und zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung gesetzt. Wesentliche Instrumente für die Umsetzung sind die EU-Strukturfonds. Die Abstimmung der Förderziele und Inhalte für den Zeitraum 2014 – 2020 läuft derzeit. Für das Dreiländereck Sachsen – Nordböhmen- Niederschlesien müssen nunmehr die strategischen Ziele und Handlungsansätze grenzüberschreitend entwickelt, diskutiert und festgelegt werden. Zu dieser Diskussion mit Akteuren aus Sachsen, Nordböhmen und Niederschlesien laden wir Sie herzlich ein. Anmeldung bis 05.10.2012.

Evropská unie si ve strategii Evropa 2020 vytyčila dalekosáhlé cíle týkající se zvýšení mír zaměstnanosti, posílení podniků prostřednictvím výzkumu a inovací, změn klimatu, vzdělávání a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Hlavními nástroji pro realizaci těchto cílů jsou strukturální fondy EU, u nichž aktuálně probíhá odsouhlasování cílů podpory a obsahové náplně na období let 2014 – 2020. Pro severočesko-dolnoslezsko-saské trojzemí je nyní potřeba přeshraničně vypracovat, projednat a stanovit strategické cíle a metodické přístupy. Proto si Vás dovolujeme srdečně pozvat na diskusi na dané téma s aktéry ze severních Čech, Dolního Slezska a Saska. Přihlášky do 5. 10. 2012.

Unia Europejska w swej strategii Europa 2020 wyznaczyła sobie dalekosiężne cele dotyczące zwiększenia wskaźników zatrudnienia, wzmocnienia przedsiębiorstw poprzez badania i innowacje, przemian klimatycznych, edukacji i zwalczania biedy i wykluczenia. Istotnymi instrumentami wdrażania tej strategii są unijne Fundusze Strukturalne. Obecnie trwają konsultacje celów i treści wsparcia na okres 2014 – 2020. Dla Trójstyku Dolny Śląsk-Saksonia-północne Czechy należy transgranicznie opracować, przedyskutować i ustalić teraz strategiczne cele i możliwe działania. Zapraszamy Państwa serdecznie na dyskusję z podmiotami z Dolnego Śląska, Saksonii i północnych Czech. Zgłoszenie do dnia 5.10.2012 .